บุญแสด

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม

บุญแสด

1,000
1,500
2,000
3,000
บุญชาด
บุญนวล
บุญชมพู
บุญตอง
บุญแสด
บุญคราม
รายการของบริจาค 1000 1500 2000 3000
ข้าวสาร
2 กก. 6 กก. 10 กก. 18 กก.
ปลากระป๋อง
2 กระป๋อง 6 กระป๋อง 10 กระป๋อง 18 กระป๋อง
เส้นหมี่อบแห้ง
2 ห่อ 6 ห่อ 10 ห่อ 18 ห่อ
โจ๊กถ้วย
2 ถ้วย 6 ถ้วย 10 ถ้วย 18 ถ้วย
รวมทั้งสิ้น 2 กก.
2 ถ้วย
2 ห่อ
2 ถ้วย
6 กก.
6 ถ้วย
6 ห่อ
6 ถ้วย
10 กก.
10 ถ้วย
10 ห่อ
10 ถ้วย
18 กก.
18 ถ้วย
18 ห่อ
18 ถ้วย
รายละเอียดการบริจาค
  • มอบให้แก่ สถานสงเคราะห์ที่ขาดแคลน
ข้อความบนพวงหรีด
* หมายเหตุ ตัวอย่างที่พิมพ์บรรทัดที่ 1,2 และโลโก้จะโชว์ให้เห็นอย่างเดียว ตัวงานจริงจะถูกจัดวางตัวอักษรและโลโก้อย่างสวยงาม
* ต้องการใส่โลโก้ จะต้องมีขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 55*55 พิกเซล เพิ่ม (ถ้ามี)

อุทิศ เดินทางสายกลาdง

บริษัทกระจายบุญ จำกัด
ตัวอย่างโลโก้ที่แสดงบนพวงหรีด

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

กรุณากรอกชื่อผู้วายชนม์ให้ถูกต้อง (โดยไม่มีคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว,ตำแหน่ง) เช่น อุทิศ เดินทางสายกลาง

พร้อมบริการส่งรูปภาพยืนยัน เมื่อพวงหรีดจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
สั่งพวงหรีดทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ไม่รับ” ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงานจัดซื้อของบริจาค